Tags: KCN Khai Quang
  • Đưa hàng Việt tới tay công nhân

    Đưa hàng Việt tới tay công nhân

    Để đưa hàng Việt gần hơn với công nhân lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với ngành Công thương tổ chức các hội chợ hàng Việt để người lao động lựa chọn hàng Việt khi tiêu dùng.