Tags: M&A
  • Bí quyết bán được giá của thương hiệu Việt

    Bí quyết bán được giá của thương hiệu Việt

    M&A giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài là điều tất yếu trong thế giới hội nhập. Để bán được công ty hoặc cổ phần với giá tốt nhất, không chỉ cần đến chiến lược khôn ngoan, mà còn cần cả nghệ thuật.